Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:41 20/10/2019  

KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCHTuyên truyền về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường năm học 2018-2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 188 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường năm học 2018-2019

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 838/KH-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc Tuyên truyền về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Văn Linh  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS) nhận thức về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; giúp cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và thân ái, được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

2. Nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu (BGH) trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người học, CBQL, GV, NV trong cơ sở giáo dụ, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với  các hành vi bạo lực học đường để có biện pháp xử lý.

3. Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại người học; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho học sinh, CBQL, GV, NV nhà trường và gia đình học sinh; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; công khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin tố giác về bạo lực học đường; tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường, thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung, biện pháp tuyên truyền

a) Tuyên truyền phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống, học tập cho HS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc giáo dục đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường đối với học sinh.

b) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đơpì sống xã hội; tuyên truyền phản bác các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

c) Tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

d) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tố giác các hành vi phạm tội.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm, phóng sự, bài viết trên Website của trường, các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử đảng, đoàn, đội, hội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trong học tập, lao động và rèn luyện.

b) Hướng dẫn, định hướng CB, GV, NV và học sinh khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ , internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGH nhà trường triển khai kế hoạch trong cuộc họp HĐSP tháng 12/2018, đăng kế hoạch lên Website của trường.

Liên đội tuyên truyền các nội dung dưới cờ và phát thanh măng non vào các giờ ra chơi trong tháng 12/2018.

Chi đoàn lên lịch phân công đoàn viên tổ chức tham vấn cho học sinh tại phòng tư vấn học đường trong năm học.

GVBM lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp vào các tiết dạy suốt năm học 2018-2019.

Toàn thể HĐSP quan tâm, phát hiện, báo cáo kịp thời những học sinh có dấu hiệu, nguy cơ bị bạo hành hoặc bạo hành về nhà trường, gia đình và địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong toàn trường vào giờ chào cờ đầu tuần, trong sơ kết và tổng kết năm học.

Tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực học đường trong HK II năm học 2018-2019.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường năm học 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị các tổ, bộ phận, CB-GV-NV và học sinh quán triệt, thực hiện tốt./.

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- BGH, CTCĐ                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                              

- Các tổ, bộ phận;                                                                   

- Lưu: VT, NGLL.                                                                     (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

                                                                               Lê Thị Minh Mỹ