Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:45 20/10/2019  

KẾ HOẠCHCông tác pháp chế năm học 2018-2019
KẾ HOẠCHCông tác pháp chế năm học 2018-2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 141 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 19 tháng 10 năm 2018

                                     

KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế năm học 2018-2019

 

 

        Thực hiện công văn số 693/PGDĐT-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2018, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Thu hút sự tham gia, hưởng ứng của CB-GV-NV và học sinh toàn trường trong các hoạt động nhân Ngày Pháp luật. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB-GV-NV và học sinh nhà trường trong chủ động tìm hiểu, học tập, tuân thủ chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

          Tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong tổ chức, triển khai Ngày pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức trong tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật trong thời gian tới hiệu quả, chất lượng.

          2. Yêu cầu

          Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động cụ thể, thường xuyên để mỗi CB-GV-NV và học sinh nhà trường tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, đặc biệt là những văn bản quy phạm pháp luật mới.

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện đợt thi đua, công tác khen thưởng với tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Ngày pháp luật trong nhà trường; việc khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

1. Chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Khẩu hiệu

Nhà trường chọn khẩu hiệu: Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Nội dung trọng tâm

Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về GDĐT, các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của ngành, của cấp THCS.

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tuyên truyền, phổ biến luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của nhà trường, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của CB-GV-NV và học sinh.

4. Hình thức

- Lồng ghép lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên; triển khai dưới cờ, lồng ghép vào tiết dạy, tiết sinh hoạt cho học sinh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng các nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử của trường. Tuyên truyền cổ động trực quan khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2018 “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” trước cổng trường.

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tích xuất sắc trong công tác thi hành pháp luật.

5. Thời gian thực hiện

Tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung trong tháng 10 và 11, cao điểm từ ngày 05-11/11/2018.

III. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

1.     Đối tượng

Tập thể: Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại trường.

2.     Hình thức khen thưởng

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và việc hưởng ứng tham gia Ngày pháp luật.

Lập danh sách đề nghị tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, Bằng khen của UBND thành phố và Bộ Tư pháp.

3.     Thời gian thực hiện

Đợt thi đua diễn ra trong tháng 10 và 11 năm 2018.

4.     Nội dung

Chủ đề: “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”.

Nội dung trọng tâm: Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi hành và bảo vệ pháp luật, đặc biệt là các nhiệm vụ cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp, kéo dài (nếu có) gắn với chức năng, nhiệm vụ của trường học góp phần nâng cao ý thức pháp luật, thượng tôn pháp luật trong đội ngũ, học sinh nhà trường và toàn xã hội.

5. Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai Ngày Pháp luật

 Tổ chức lồng ghép vào cuộc họp Hội đồng sư phạm tháng 11.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch trong cuộc họp Hội đồng sư phạm định kỳ tháng 11 năm 2018. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong nhà trường. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật.

Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội thường xuyên tuyên truyền việc chấp hành pháp luật trong sinh hoạt định kì của các đoàn thể.

GVBM, GVCN giảng dạy lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh qua các tiết học bộ môn và tiết sinh hoạt lớp.

Tổng phụ trách tuyên truyền dưới cờ (ngày 05/11/2018), triển khai treo băng rôn hướng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 trong tuần cao điểm.

Hội đồng thi đua xét chọn tập thể, cá nhân đề nghị cấp trên khen thưởng 05 năm theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ bộ môn;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                 (Đã kí và đóng dấu)

                                                                                                 

 

 

                                                                                                           Lê Thị Minh Mỹ