Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:48 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật học 2019
KẾ HOẠCHCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật học 2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 21 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 31 tháng 01 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật học 2019

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 64/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) và người lao động (NLĐ) nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường và tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những mô hình, cách thức phù hợp để công tác GDPL đi vào nề nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả  chương trình “Thành phố 4 an”.

Biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức trong tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật trong thời gian tới hiệu quả, chất lượng.

          II. NỘI DUNG

1. Tiêp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến. GDPL giai đoạn 2017-2021 do Thủ Tướng phê duyệt và Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

2. Tích cực triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện 4 nội dung của chương trình “Thành phố 4 an”.

3. Triển khai phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch trong cuộc họp Hội đồng sư phạm định kỳ tháng 02 năm 2019. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong nhà trường.

Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội thường xuyên tuyên truyền việc chấp hành pháp luật trong sinh hoạt định kì của các đoàn thể.

GVBM, GVCN giảng dạy lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh qua các tiết học bộ môn và tiết sinh hoạt lớp.

Tổng phụ trách tuyên truyền dưới cờ, triển khai các lớp ký cam kết chấp hành pháp luật theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ bộ môn;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                 

                                                                                          (Đã kí và đóng dấu)

 

 

                                                                                                           Lê Thị Minh Mỹ