Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:43 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy năm 2019
KẾ HOẠCHCông tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốcvà phòng cháy chữa cháy năm 2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 16 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 15 tháng 01năm 2019

           

KẾ HOẠCH

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

và phòng cháy chữa cháy năm 2019

                                                                           

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND quận Cẩm Lệ về kế hoạch công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy năm 2019 trên địa bàn quận, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “Diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống khủng bố, phá hoại; bảo vệ an toàn đơn vị, trường học, cùng với toàn dân bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn quận Cẩm Lệ, trong trường học.

2. Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các trường học và các tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phát huy vai trò của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Tăng cường phối hợp với ngành công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trường học; tăng cường công tác phối hợp giữa các trường học với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị, quần chúng nhân dân tại địa phương tham gia bảo vệ an ninh trật tự trường học.

4. Xây dựng cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự và Trật tự An toàn giao thông” trong việc chấp hành tốt Chương trình “thành phố 4 an” của thành phố và của quận Cẩm Lệ.

5. Hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro mà cháy nổ gây ra về người và tài sản của CBGVNV, học sinh và nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục phổ biến và quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ, trọng tậm là: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về "Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới"; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phú về "Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội"; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07 về xây dựng phong trào BVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41 ngày 20/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cánh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC.

2. Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế bảo vệ an ninh, trật tự trường học, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trường học, cam kết không thử, không sử dụng ma tuý, không có hành vi bạo lực học đường, không vi phạm an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ... ; tổ chức các đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ, tổ tự vệ cơ quan, nhà trường, tổ giám thị; xây dựng hộp thư an ninh tố giác tội phạm; ký kết giao ước thi đua giữa các lớp, khối lớp nhằm phát huy một cách tích cực trong công tác quản lý, giáo dục, xây dựng nền nếp học đường. Xây dựng trường học “Tích cực, thân thiện, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 1154/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của UBND quận Cẩm Lệ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 87/KH-PGDĐT, ngày 24/02/2016 về Thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Công văn số 79/PGDĐT-THCS, ngày 03/02/2017 về việc thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020; Công văn số 99/PGDĐT-THCS, ngày 13/02/2017 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc của Ngành GDĐT trên địa bàn quận Cẩm Lệ; Công văn số 100/PGDĐT-THCS, ngày 13/02/2017 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong ngành GDĐT; Kế hoạch số 235/KH-PGDĐT, ngày 24/3/2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong ngành GDĐT quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2020 và các kế hoạch liên quan khác.

4. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp; theo dõi và nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, phát hiện kịp thời và xử lý các biểu hiện không bình thường có thể dẫn tới các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật của học sinh, phương châm lấy “phòng” là chính; nhất là trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố trong năm 2019; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ địa phương, Công an phường và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh trật tự theo Nghi định số 133/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, giáo viên, học sinh; định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh và cán bộ, giáo viên để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, giáo viên; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hướng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đánh giá; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Phối hợp với các cấp, các ngành (chính quyền địa phương, Ban Tuyên giáo quận, Công an phường....) tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người.... giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

7. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, cử lực lượng bảo vệ, đoàn thanh niên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ, chuyên môn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PCCC trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy năm 2019, công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tăng cường biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội lôi kéo học sinh vi phạm pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm, các ngày lễ trọng đại của thành phố, của cả nước trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

3. Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của học sinh kịp thời tuyên truyền, giải thích giúp học sinh hiểu rõ những luận điệu sai trái, âm mưu, xuyên tạc, lôi kéo, kích động học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

4. Nhà trường tăng cường quản lý chặt chẽ số học sinh vi phạm nội quy, có nguy cơ vi phạm pháp luật; đánh giá thực trạng tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong học sinh; tăng cường quản lý học sinh khi tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, hội trại dài ngày.

5. Phối hợp với Công an địa phươngTổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

          Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 trong ngành Giáo dục và Đào tạo của trường THCS Nguyễn Văn Linh quận Cẩm Lệ./.

 

  Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT;                       

 - Lưu: VT, NGLL.                                                                                 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Minh Mỹ