Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học tập là một việc suốt đời ''

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:59 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng 36 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)
KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động chào mừng 36 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  172 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 08 tháng11năm 2018

                                     

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng 36 Ngày Nhà giáo Việt Nam

 (20/11/1982-20/11/2018)

 
   

 

 

Thực hiện công văn số 846/PGDĐT-TĐ ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2018). Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; khơi dậy đạo lí “Tôn sư trọng đạo”, lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó tình cảm giữa cán bộ, giáo viên đang công tác ở nhà trường.
          Là một trong hoạt động gắn kết góp phần đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
          Là dịp sơ kết thi đua đợt I của năm học và động viên khen thưởng những CBGV, NV và HS có thành tích.

2. Yêu cầu
          Thực hiện đúng thời gian, đủ nội dung chương trình theo Kế hoạch tổ chức của phòng GD&ĐT, cũng như nhà trường đề ra.
          Tất cả CBGV, NV và HS tham gia tích cực.
          Tổ chức trang trọng, tiết kiệm.
          Tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo sau khi kết thúc.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian – địa điểm

 - Thời gian: 6 giờ 45 phút thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018.

 - Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

2. Thành phần tham dự

- Toàn thể GV-CB-NV và học sinh nhà trường.


3. Chương trình

 

TT

Thời gian

Nội dung

1

6h45 - 7h55

Ổn định tổ chức.

2

6h55 - 7h10

Văn nghệ chào mừng.

 

3

 

7h10 - 7h20

Nghi lễ chào cờ.

Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu

4

7h20 - 7h25

Phát biểu tri ân thầy cô của học sinh.

Đại diện Liên Đội nhà trường tặng hoa cho các Thầy cô giáo.

5

7h25 - 7h40

Thi cắm hoa.

Giao lưu văn nghệ.

6

7h40 - 7h55

BGK chấm hoa các lớp.

7

7h55 - 8h00

Trao giải các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp thầy trò”, trang trí lớp học, cắm hoa.

8

8h00

Trao học bổng của Hội PHHS cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đội hình nghi lễ và tập trung học sinh: Cô Nguyên (TPT) + GVCN

          - Đội nghi lễ: TPT chọn học sinh tập duyệt đội hình rước cờ đi vào lễ đài, kéo cờ, đội trống, đội kèn, đội nghi thức tiếp đón đại biểu…

     - Đội hình khối 6, 7, 8, 9: GVCN hướng dẫn học sinh xếp hàng theo sơ đồ. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh hát Quốc ca, Đội ca to, rõ ràng, đúng nhịp; nhắc nhở học sinh đảm bảo trật tự của lớp đến khi hoàn thành chương trình văn nghệ và cho học sinh ra về theo sự điều khiển của Ban tổ chức.

2. Ban trật tự kỷ luật: Thầy Hiệp, thầy Lượng, thầy Dương, thầy Hùng, thầy Bảo và Đoàn viên giáo viên (Cô Hằng phân công)

          - Thầy Hiệp phụ trách chính, phân công các thành viên phối hợp với GVCN ổn định tập trung học sinh ở các vị trí theo qui định, sau đó phối hợp với GVCN tăng cường làm công tác TTKL đảm bảo cho buổi lễ thành công.

2. Ban Âm thanh, ánh sáng: Thầy Chước, anh Hè

          - Chuẩn bị âm thanh phục vụ cho buổi tổng duyệt văn nghệ và buổi chào mừng đảm bảo thông suốt, chất lượng âm thanh tốt.

3. Ban  Văn nghệ:

- Cô Thủy phụ trách 3 tiết mục văn nghệ chào mừng.

- Cô Nguyên, cô Yến chuẩn bị 5 tiết mục giao lưu.

          - Tổng duyệt văn nghệ và đội nghi lễ: 16h00 ngày 16/11/2018.

4. Ban Trang trí: Cô Mỹ, Cô Nguyên, đoàn viên, nhân viên, lớp trực, lớp lao động.

          - Ban trang trí chuẩn bị các công việc phục vụ lễ kỷ niệm được diễn ra trang trọng; trang trí phông màn, phướn cổ động, băng rôn, cờ trang trí.

          - Trang trí sân khấu:

+ Thời gian: 6h3000 Ngày 19/ 11/ 2018.

+ Thành phần: Cô Nguyên, đoàn viên và lớp trực.

+ Nội dung công việc: Sắp xếp bàn ghế đại biểu, GV, bàn cắm hoa… cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động chào mừng; sắp xếp ghế học sinh, bản tên lớp, giá trưng bày sản phẩm cuộc thi cắm hoa, trải thảm.

5. Kinh phí: Cô Trang đảm bảo kinh phí, hướng dẫn các bộ phận thủ tục thanh toán theo quy định.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 – 20/11/2018)  của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các cá nhân, bộ phận liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ./.                                               

 

 Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT;                       

 - Lưu: VT, NGLL.                                                                                  

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Minh Mỹ