Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:50 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Triển khai Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019
KẾ HOẠCHTriển khai Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tinnăm học 2018-2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 186 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 29 tháng 11 năm 2018

                                     

KẾ HOẠCH

Triển khai Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

năm học 2018-2019

 
   

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho CB,GV, NV nhà trường.

2. Yêu cầu: Toàn thể các Tổ, nhóm chuyên môn thực hiện đầy đủ nội dung, công tác của năm học, ưu tiên cho hoạt động CNTT, gắn kết các hoạt động giáo dục của nhà trường với ứng dụng CNTT.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

 2. Tiếp tục thực hiện hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa Phòng GD&ĐT và  nhà trường; tích hợp các hệ thống phần mềm quản lý nhà trường hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; tiếp tục áp dụng tuyển sinh đầu cấp qua mạng và dịch vụ công trực tuyến.

3. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-Learning, kho học liệu số trên cổng thông tin điện tử của ngành để phục vụ nhu cầu tự học của người học.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

Xây dựng cơ sở dữ liệu của nhà trường; thường xuyên đăng tải thông tin, văn bản lên trang thông tin điện tử của nhà trường đầy đủ, chính xác, kịp thời, để trang web nhà trường là nơi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm bắt kịp thời các thông báo của nhà trường, các văn bản của ngành.

Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường THCS. Triển khai tối thiểu các mô đun quản lý học sinh, đội ngũ, xếp thời khóa biểu; sử dụng công nghệ trực tuyến; đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu từ nhà trường đến PhòngGDĐT; tăng cường sử dụng sổ điện tử trong quản lý và lưu trữ.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung toàn ngành:

+Phần mềm phổ cập giáo dục http :/ /pcgd .moe t.gov .vn và  http ://pcgd .moe t.edu.vn.

+ Phần mềm quản lý giáo dục:http://csdl.moet.gov.vn.

+ Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức.

+ Phổ biến đến cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin của ngành.

+ Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://moet.gov.vn.

+ Hướng dẫn CB-GV, PH và HS thường xuyên truy cập website thông tin của Sở GD&ĐT tại http://danang.edu.vn và cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT Cẩm Lệ và của trường để cập nhật những tin tức liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Leanring của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn và của Sở GD&ĐT tại tthl.danang.edu.vn giúp học sinh phát huy khả năng tự học, tự ôn tập  nâng cao kiến thức và giáo viên tham khảo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

 Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học viên khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn và của Sở GDĐT tại địa chỉ http://soctrang.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Kho bài giảng e-Learning tập hợp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học viên tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học; tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-Learning để đóng góp vào các kho bài giảng của nhà trường.

Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học, tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng mang tính hình thức, không khoa học.

Tăng cường sử dụng trang “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT nhằm trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.

Đẩy mạnh việc soạn giáo án bằng máy tính, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ các buổi hội thảo hoặc tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh số minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.

Hướng dẫn cho giáo viên bộ môn tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình, thiết kế và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh số minh hoạ, thí nghiệm ảo… nhằm kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học, nâng cao hiệu quả dạy học.

 Sử dụng, khai thác phần mềm quản lý ngân hàng đề thi để biên soạn đề thi đáp ứng quy định kiểm tra, đánh giá của cấp học.

 3. Triển khai hạ tầng và tiết bị CNTT

 Tham mưu lãnh đạo các cấp trang bị đầy đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác qunr lý, điều hành, đổi mới phương pháp dạy học; trang bị đủ máy tính phục vụ dạy môn tin học (16 học sinh/1 máy) và kết nối Internet.

Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, bổ sung máy tính nhằm đáp ứng các yêu cầu về dạy Tin học và sử dụng thư viện điện tử cho học sinh.

Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT để dạy môn Tin học cho học sinh theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT, phương tiện kỹ thuật phục vụ giáo viên đổi mới dạy học.

Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu, văn thư, kế toán….

Kết nối Internet băng thông rộng (ADSL) để giáo viên được sử dụng, khai thác Internet đồng thời giúp cho việc trao đổi thông tin trên mạng được thuận lợi.

4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Tập huấn cho CBQL và giáo viên một số nội dung sau:

+ nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

+ Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

+ Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet,…

+ Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

- Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng: Bộ GDĐT cung cấp Cổng thông tin bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn và http://taphuan.moet.gov.vn.

5. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở

 Tiếp tục triển khai, quán triệt Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn Tin học tại nhà trường.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua các buổi hội nghị, hội thảo, các cuộc thi để nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục.

2. Ban hành nội quy sử dụng sử dụng máy tính đối với CB-GV-NV và nội quy sử dụng phòng Tin học; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

3. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hoá trong việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

4. Tổ chức cho giáo viên biên soạn, cập nhật bài giảng , bài tập điện tử để bổ sung vào Trung tâm học liệu điện tử dùng chung của ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công giáo viên Tin học phụ trách CNTT của nhà trường tham mưu, giúp lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, đôn đốc triển khai, tổng hợp báo cáo về Phòng GD&ĐT định kì 2 lần/năm học (cuối học kì I và cuối năm học).

2. Các tổ chuyên môn tổ chức đánh giá và đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT năm học 2018 – 2019.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện CNTT năm học 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị các tổ chuyên môn, bộ phận công tác, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quán triệt và thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Phòng GD&ĐT;                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, NGLL.                                                                         

                                                                             (Đã kí và đóng dấu) 

 

 

                                                                                Lê Thị Minh Mỹ