Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 16:47 20/10/2019  

KẾ HOẠCH Về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực
KẾ HOẠCHVề việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cươnghành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí v

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 36 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 26 tháng 3 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương

hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

 

 

            Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 165/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, Trường THCS Nguyễn Vưn Linh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2019 cụ thể như sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

          1. Mục đích

          Tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng.

          2. Yêu cầu

          Việc triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên phải được thực hiện đồng bộ từ xây dựng kế hoạch chi tiết; đăng ký nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết hằng năm; tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa tích cực trong việc nâng cao nhận thức và chuyển biến lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVCNLĐ.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

          Toàn thể CBCCVCNLĐ nhà trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản nêu trên đến toàn thể CBCCVCNLĐ trong cơ quan.

2. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ, tinh thần, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của CBCCVCNLĐ.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

4. Giảm hội họp, chống phô trương, hình thức, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường. Nội dung kế hoạch nêu rõ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 27/CT-TTg và Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 14/CT-UBND.

          b) Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          c) Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ, tinh thần, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của CBCCVCNLĐ.

          Rà soát các nội dung công việc do quận, thành phố, Phòng và Sở GDĐT giao; khi đến hạn mà có vướng mắc, công việc chưa hoàn thành phải báo cáo lại cơ quan cấp trên, có đề xuất cụ thể phương án xử lý và thời hạn cần gia hạn tiếp theo đối với nội dung công việc chưa hoàn thành.

          Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến; đặc biệt lưu ý các phản ánh, kiến nghị do Quận hoặc Phòng GDĐT chuyển đến.

          Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Không để xảy ra tình trạng báo, đài và dư luận Nhân dân phản ánh về tình trạng lãng phí, phô trương tại đơn vị gây lãng phí ngân sách nhà nước; nếu để xảy ra vi phạm Hiệu trưởng trường học phải chịu trách nhiệm.

d) Tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức cho mỗi CVCCVCNLĐ đăng ký việc thực hiện các Chỉ thị để làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá 06 tháng và cuối năm vào cuộc Họp HĐSP ngày 30 tháng 3 năm 2019.

- Đối với CBCCVCNLĐ là đảng viên lập 03 bản, trong đó: 01 bản nộp nhà trường, 01 bản nộp tại chi bộ và 01 bản cá nhân lưu.

Đối với CBCCVCNLĐ chưa là đảng viên lập 02 bản, trong đó: 01 bản nộp nhà trường và 01 bản cá nhân lưu.

đ) Đánh giá kết quả thực hiện của CBCCVCNLĐ

- Đánh giá 6 tháng: Trước ngày 30/6/2019;

- Đánh giá cuối năm: Trước ngày 30/12/2019. Việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký gắn với đánh giá kết quả làm việc hàng năm của CBCCVCNLĐ tại cơ quan, đơn vị.

2. Giao các Đoàn thể, tổ chuyên môn, ban thanh tra nhân dân theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ viên tự đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/12/2019.

Trên đây là Kế hoạch của Phòng GDĐT về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực./.

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ bộ môn;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                 

                                                                                                

 

 

                                                                                                           Lê Thị Minh Mỹ