Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Thông báo về Nghị định 155/2016/NĐ-CP!
Nghị định 155/2016/NĐ-CP là Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ...

Trang 2/2
1 2