Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:07 22/10/2018  

Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chương: 622-490-493
 
     
 
 
                   THÔNG BÁO  
DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  
NĂM 2017  
      ĐVT : Đồng  
Số  Chi tiêu Số liệu báo Số liệu phê  
TT cáo quyết toán duyệt quyết toán  
A Quyết toán thu      
I Tổng số thu 915,023,000 915,023,000  
1 Thu phí, Lệ phí 824,953,000 824,953,000  
  Học phí 821,453,000 821,453,000  
  Thu khác (lệ phí vệ sinh + photo) 3,500,000 3,500,000  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 90,070,000 90,070,000  
II  Số thu nộp NSNN      
1 Phí, lệ phí      
  Học phí      
  Thu khác (lệ phí vệ sinh + photo)      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ      
III Số được để lại chi theo chế độ 915,023,000 915,023,000  
1 Phí, lệ phí 824,953,000 824,953,000  
  Học phí 821,453,000 821,453,000  
  Thu khác (lệ phí vệ sinh + photo) 3,500,000 3,500,000  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 90,070,000 90,070,000  
B Quyết toán chi ngân sách NN 8,182,136,196 8,182,136,196  
  Chi thanh toán cá nhân 7,229,226,658 7,229,226,658  
  Chi nghiệp vụ chuyên môn 785,419,538 785,419,538  
  Chị mua sắm tài sản 119,941,000 119,941,000  
  Chi khác 47,549,000 47,549,000  
C Quyết toán chi nguồn học phí 621,121,839 621,121,839  
  Chi thanh toán cá nhân 231,218,967 231,218,967  
  Chi nghiệp vụ chuyên môn 324,121,400 324,121,400  
  Chi mua sắm tài sản 49,550,000 49,550,000  
  Chi khác 16,231,472 16,231,472  
D Quyết toán chi nguồn khác 39,779,714 39,779,714  
  Chi thanh toán cá nhân 18,450,000 18,450,000  
  Chi nghiệp vụ chuyên môn 0,000 0,000  
  Chị mua sắm tài sản 0,000 0,000  
  Chi khác 21,329,714 21,329,714  
    Cẩm Lệ, ngày 30 tháng 3 năm 2018  
                    Thủ trưởng đơn vị  
         
         
Biểu mẫu 12                  
          UBND QUẬN CẨM LỆ                  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH                  
THÔNG BÁO          
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên           
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019          
                               
TT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng II Hạng I Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 74 0 4 58 7 3 2 6 60 2 0 0 0 0
I Giáo viên 65   3 56 6 0 0 6 58 1 0 0 0 0
  Trong đó số  GV dạy môn 0                          
1 Toán 12     11 1     1 11          
2 6   1 4 1     1 5          
3 Hóa 3   1 2         3          
4 Sinh 6     5 1     1 5          
5 GDCD 0                          
6 Công nghệ 1       1     1            
7 Văn 11     11         11          
8 Sử 3     3         3          
9 Địa 4   1 3         4          
10 Thể dục 5     5         5          
11 Âm nhạc 2       2     2            
12 Mỹ thuật 2    

Số lượt xem : 185

Các tin khác