Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:23 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019


KẾ HOẠCHChiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NGUYỄN VĂN LINH

         

 

Số:  182 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

         

KẾ HOẠCH

Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng

 Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10)

 và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 994/KH-TTYT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ về Chiến dịch truyền thông Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Kêu gọi hành động từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hoạch định chính sách, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng để ngăn chặn việc lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt giới.

- Nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, bền vững.

- Cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày tránh thai thế giới cho các cấp ủy Đảng; chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan báo chí, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng đặc biệt là vị thành niên (VTN), thanh niên (TN).

- Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam tại quận nói chung và phường nói riêng giai đoạn 2016-2020.  

II. YÊU CẦU

Các hoạt động truyền thông về giảm thiểu MCBGTKS hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) và Ngày tránh thai thế giới 26/9) phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; Nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; Tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại trường.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9)

a) Chủ đề: “Chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn”.

b) Nội dung và mục đích truyền thông

- Ngày tránh thai thế giới 26/9 có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

- Cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày tránh thai thế giới cho các cấp ủy Đảng; Lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể; Hội và các cơ quan báo chí.

- Tuyên truyền về Ngày Tránh thai thế giới đến mọi đối tượng trong xã hội nhằm cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ  về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sinh sản.

- Truyền thông về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai (PTTT), vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về sức khỏe sinh sản, phương pháp tránh thai an toàn… để nâng cao nhận thức và kiến thức về tránh thai chủ động và phá thai an toàn.

2. Các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10)     

a) Chủ đề “Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số”.

b) Nội dung và mục đích truyền thông

- Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT.

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp.

- Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

- Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các nhà hoạch định chính sách, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng… về thách thức của quá trình “Già hóa dân số” đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với “Già hóa dân số”; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với NCT.

- Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT, xóa bỏ định kiến cũ về chăm sóc sức khỏe NCT tại các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão); các cơ quan, tổ chức và gia đình có trách nhiệm về việc không kỳ thị và coi tuổi già là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của gia đình và cộng đồng có NCT.

- Thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với NCT và gia đình có NCT.   

- Tham gia các CLB dưỡng sinh, CLB ‘Chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng"    

- Tuyên truyền về các văn bản của Nhà nước có liên quan đến chăm sóc NCT.

3. Chủ đề, nội dung chủ yếu về Giảm thiểu MCBGTKS và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)

a) Chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”

b) Nội dung truyền thông

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái.

- Phổ biến các luật như Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay; Thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề gái.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số, Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2025.

- Tăng cường công tác phối hợp, điều phối giữa các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo và truyền thông lồng ghép với các nội dung chuyên đề tại cộng đồng về MCBGTKS và thực thi chính sách giảm thiểu MCBGTKS.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ phận Y tế chuẩn bị nội dung tuyên truyền giảm thiểu Mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh thai cho vị thành niên, giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ trong tháng 10/2019; Tham vấn tâm lí cho trẻ em gái.

- Đoàn – Đội, GVCN giáo dục tình yêu thương, trân trọng, chăm sóc sức khỏe  người cao tuổi; yêu thương, phụng dưỡng ông bà; không kì thị và coi tuổi già là gánh nặng.

- Treo băng rôn “Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì tương lai, hạnh phúc của nữ thanh niên”, “ Thực hiện bình đẳng giới góp phần đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh”, “ Quan tâm chăm sóc và phát huy người cao tuổi – Chủ động thích ứng với già hóa dân số”.

 Trên đây là kế hoạch truyền thông Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- TTYT quận Cẩm Lệ;                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

- Lưu: VT, Y tế.                                                                                     

                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                         Lê Thị Minh Mỹ

Số lượt xem : 195

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!