Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:22 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020


KẾ HOẠCHPhòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  172 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 590/KH-PGDĐT ngày 30/8/2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Trường THCS Nguyễn Văn Linh  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS) nhận thức về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; giúp cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và thân ái, được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

2. Nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu (BGH) trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người học, CBQL, GV, NV trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với  các hành vi bạo lực học đường để có biện pháp xử lý.

3. phân công trách nhiệm cụ thể đến lãnh đạo, các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của lãnh đạo, GV, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng chống bạo lực học đường.

4. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; công khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin tố giác về bạo lực học đường; tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường, thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

          II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đạo đức lối sống cho CBGVNV và học sinh gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc giáo dục đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường đối với học sinh.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền phản bác các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tố giác các hành vi phạm tội.

2. Giải pháp thực hiện

a) Sưu tầm tài liệu, đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm, phóng sự, bài viết trên Website của trường, các phương tiện trực quan; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn; tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh của lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TPT Đội, Ban đại diện CMHS, GVCN lớp, GV bộ môn, nhân viên nhà trường; phải nắm vững tâm tư, nguyện vọng của học sinh, tư vấn tâm lí cho học sinh biết cách phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau; xử lí nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

b) Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường: Phối hợp với công an quận; chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương, gia đình học sinh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật.

c) Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ đối với CBGVNV và học sinh; định kì tổ chức đối thoại với CBGVNV và học sinh để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền, nguyện vọng chính đáng của CBGVNV và học sinh; xủ lí kịp thời biểu hiện gây mắt đoàn kế nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan lieu, khiếu kiện tập thể, vượt cấp. tăng cường kiểm tra đánh giá; kịp thời biểu dươn, khen thưởng những điển hình tiên tiến và xủ lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hó, văn minh đô thị”, Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn thành phố, bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; mở cổng trường, tủ sách mở tạo điều kiện cho hs vui chơi giải trí.

đ) Xây dựng tác phong làm việc, tinh thần đạo đức công vụ, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, văn minh cho CBGVNV và học sinh trong các hoạt động xã hội và tiếp công dân….xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục.

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho CBQL, GVNV về công tác phòng, chống bạo lực học đường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGH nhà trường triển khai kế hoạch trong cuộc họp HĐSP tháng 10/2019, đăng kế hoạch lên Website của trường.

Liên đội tuyên truyền các nội dung dưới cờ và phát thanh măng non vào các giờ ra chơi.

Chi đoàn lên lịch phân công đoàn viên tổ chức tham vấn cho học sinh tại phòng tư vấn học đường trong năm học.

GVBM lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp vào các tiết dạy suốt năm học 2019-2020.

Toàn thể HĐSP quan tâm, phát hiện, báo cáo kịp thời những học sinh có dấu hiệu, nguy cơ bị bạo hành hoặc bạo hành về nhà trường, gia đình và địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong toàn trường vào giờ chào cờ đầu tuần, trong sơ kết và tổng kết năm học.

Tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực học đường trong HK I năm học 2019-2020.

Trên đây là Kế hoạch chống bạo lực học đường năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị các tổ, bộ phận, CB-GV-NV và học sinh quán triệt, thực hiện tốt./.

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- BGH, CTCĐ                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                              

- Các tổ, bộ phận;                                                                   

- Lưu: VT, NGLL.                                                                        (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

                                                                               Lê Thị Minh Mỹ

 

Số lượt xem : 294

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!