Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:39 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020


KẾ HOẠCHTriển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh;hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 153 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 26 tháng 9 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh;

hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020

 

 

        Thực hiện Hướng dẫn 670/HD-PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ Hướng dẫn Triển khai công tác Chính trị tư tưởng, công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Các hoạt động công tác Chính trị tư tưởng, ngoại khóa, y tế trường học (sau đây gọi tắt là Hoạt động) hướng đến đông đảo học sinh, mang tính giáo dục cao; không phô trương hình thức, lãng phí…

2. Tổ chức các cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh theo chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT; không tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể, không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua.

3. Không tự đặt ra các khoản thu trái quy định thu tiền học sinh, phụ huynh để tổ chức các Hoạt động.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 củ Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính triij tư tưởngđạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; chú ý xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; đẩy mạnh triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; xây dựng cơ chế giáo dục phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các  hoạt động giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, đội trong trường học.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác+ xã hội, hướng nghiệp. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định của pháp luật.

4. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, học sinh; tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT; đẩy mạnh xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT). Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn) do Bộ GDĐT tổ chức; giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo, học tập và làm theo Bác.

b) Tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” (do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn) theo Công văn số 933-CV/BTGTU ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức dành cho học sinh”.

c) Thực hiện tốt công tác phát triển đảng và bồi dưỡng nhận thức về đảng trong học sinh theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa XIII về “tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. Chú trọng phat shieemj và bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua cac sphong trào thi đua yêu nước, hoạt động rèn luyện, học tập Đoàn-hội để tạo nguồn kết nạp vào hãng ngũ của Đoàn.

d) Quán triệt triển khai thực hiện quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên (HSSV) trên môi trường mạng đến năm 2025”. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng an toàn hiệu quả. Tổ chức thông tin tuyên truyền đúng, đầy đủ đến với học sinh về Luật an ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

đ)  Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh; không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

e) Tích cực cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sin. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống và công tác học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên phụ trách Đoàn - Đội... tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

g) Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh. Giới thiệu những tấm gương điển hình đề nghị cấp trên khen thưởng.

h) Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9.)

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 322/KH-SGDĐT ngày 01/02/2016 thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tổ chức đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trước ngày 20/5/2020.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; cử CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường các điều kiện (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu giáo dục...) để triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

c) Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để học sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ. Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca và hướng dẫn sử dụng của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn); trường hát Quốc ca theo đội trống Kèn của Liên đội.

d) Phân công học sinh trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quang khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh... thường xuyên trong năm học.

đ) Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT.

e) Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học… nhằm tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quí sách; thành lập và khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ theo sở thích, tài năng.

g) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh.  Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

h) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, địa phương. Cxhus trọng nâng cao tổ chức hiệu quả các hội thi, liên hoan văn nghệ cho học sinh góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới các giá trị chân-thiện-mỹ. Đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, phát huy tác dụng các tủ sách mở.

i) Đẩy mạnh việc thành lập, phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ trong trường học.

3. Đẩy mạnh triển khai Chương trình “Thành phố 4 an”

a) An toàn giao thông

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có hiệu quả về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh. Bảo đảm 100% học sinh được giáo dục ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT, văn hóa giao thông.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc triển khai các Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các qui định về việc đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông; các trường thực hiện nghiêm túc cam kết 100% học sinh TH, THCS đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông.

- Phối hợp với Ban ATGT quận Cẩm Lệ, công an phường Hòa Thọ Đông triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Chống ùn tắc giao thông trước cổng trường.

- 100% học sinh đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng và cài dây đúng cách khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện… Học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện phải đăng ký biển số nếu vận tốc thiết kế lớn hơn 25 km/h theo quy định.

- Chấp hành nghiêm túc việc phân làn trên các tuyến đường; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cổng trường bình yên” và tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn giao thông; không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Bản cam kết phải ký 02 bản, 01 bản nhà trường giữ, 01 bản giao cho học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở hàng tuần.

- Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh  phải  tuân thủ các  quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông; xử lí nghiêm khắc các trường hợp học sinh vi phạm các qui định về trật tự ATGT. Xếp hạnh kiểm Yếu học sinh vi phạm các quy định về ATGT theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 4, Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT. Thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các môn học giáo dục công dân, đạo đức…

b) An ninh trật tự

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường và các đoàn thể trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và học sinh bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước tại trường học.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020; Đề án thực hiện mục tiêu “không có tội phạm giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020” theo Quyết định số 5400/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thành phố; Đề án thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn thành phố đến năm 2020”. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược, nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm xảy ra trong trường học, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, thủ đoạn của tội phạm; thông tin về trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh và cán bộ, giáo viên để phối hợp phòng ngừa, xử lý.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, công an địa phương và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những vấn đề tiêu cực trong việc sử dụng Internet, trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, không lành mạnh đối với học sinh; làm tốt công tác tuyên truyền triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, xây dựng trường học lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và các quy định của pháp luật phòng chống cháy, nổ tại nhà trường.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021" của Bộ GDĐT.

- Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 17/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 558/KH-BGDĐT ngày 10/7/2019 của Bộ GD&ĐT về phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

c) An toàn thực phẩm

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố đến chủ cơ sở thuộc đối tượng đơn vị quản lý; Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 09/7/2016 của UBND thành phố Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình ATTP và triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác ATTP trong tình hình mới, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác ATTP tại các trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho nhân viên chế biến, các cơ sở kinh doanh cung ứng thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin của trường học; giáo dục cho học sinh nhận thức trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố ở khu vực phụ cận và ngay tại trường học; thông tin, truyền thông vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, nhận biết, sử dụng thực phẩm, thức ăn an toàn; thực hiện ăn chín uống sôi, tuyệt đối không mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn gốc, thực phẩm không an toàn; xử lý kịp thời, khắc phục và hạn chế hậu quả của ngộ độc thực phẩm, phối hợp điều tra xác định nguyên nhân tình trạng ngộ độc thực phẩm và thực hiện các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm cho những khu vực, địa điểm diễn ra hoạt động thi cử tập trung đông người. Phối hợp với Y tế quận, phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; kiểm tra các bếp ăn tập thể, căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn ngay, kinh doanh nước giải khát, sữa, kem, bánh kẹo… nước đá về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

- Hiệu trưởng tiếp tục rà soát và đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP, Giấy kí cam kết thực hiện vệ sinh ATTP, giấy chứng nhận khám sức khỏe định kì đối với nhân viên, phục vụ; hợp đồng cam kết ATTP với các công ty cung ứng thực phẩm; tổ chức tập huaansbooif dưỡng kiến thức ATTP cho cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể, căng tin trong nhà trường; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATTP, vận động giám sát ATTP.

- Công khai kết quả xét nghiệm nguồn nước định kì 6 tháng/1 lần.

d) An sinh xã hội

- Tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất, đảm bảo không có học sinh bỏ học, học sinh không có sách vở, áo quần, dụng cụ học tập vì lý do kinh tế.

- Triển khai Chương trình “Ngày yêu thương” lần thứ 4 năm 2020, đến với địa chỉ cần giúp đỡ trong hè 2020.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

- Tổ chức mặc đồng phục, lễ phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/4/2014 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.

4. Công tác Đoàn, Hội, Đội

a) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GDĐT về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục; thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách và các văn bản liên quan khác.

b) Tiếp tục triển khai thực Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp công tác hai ngành năm học 2019-2020.

c) Tham gia cuộc thu giáo viên làm Tổng phụ trách đội giỏi cấp thành phố lần thứ 2 (tháng 3/2020).

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc

a) Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020.

b) Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo; chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong các trường học và cơ sở giáo dục; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em; Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013, Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020.

c) Không trồng các loại cây có độc tố trong khu vực nhà trường; thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

d) Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường; rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy - học, các thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can… trong khuôn viên nhà trường); kịp thời sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh.

d) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn dây nịt…

e) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

6. Công tác Y tế trường học

a) Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Củng cố, phát triển, kiện toàn, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế tại trường theo quy định về công tác y tế trường học.

- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

b) Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

c) Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 1978/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lí và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinhđể nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh tắc phổi nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025.

d) Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học:

- Triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014.

d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh.

đ) Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2016); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe học sinh.

e) Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

g) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong nhà trường.

i) Phối hợp với các cơ quan y tế phường trong tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

7. Công tác giáo dục dân tộc

a) Tiếp tục thực hiện đúng đủ, kịp thời

các chế độ chính sách đối với trẻ em, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số học tại trường .

          b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả công văn số 3320-CV/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng nhiệm vụ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1. Công tác quản lý, chỉ đạo của BGH

- Thực hiện lập kế hoạch, phân công, tổ chức thực hiện; giám sát và đánh giá kết quả.

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục toàn diện: Giáo dục đạo đức, Văn - Thể - Mỹ, Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.  Đối với giáo viên         

- Tất cả CB, GV, NV đều chú ý đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh (thực hiện đầy đủ các nội dung của Khoản 2 Điều 31, Điều 38,39,40,41,42 Điều lệ trường trung học); giáo dục pháp luật thông qua các tiết học, tiết sinh hoạt lớp và hoạt động ngoài giờ.

- GVCN, Đoàn thanh niên tăng cường công tác hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh; GVCN lớp 9 có kế hoạch tư vấn cho học sinh chọn trường trong đợt tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

- Giáo viên Thể dục, đoàn viên, GVCN quản lý học sinh tham gia các hoạt động giáo dục do trường tổ chức.

- Động viên, khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang có nguy cơ bỏ học ra lớp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy ĐN.

- Rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các câu lạc bộ bộ môn, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao để thu hút đông đảo học sinh tham gia; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu làm hạt nhân cho các hoạt động phong trào của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác Chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, yêu cầu các tổ chuyên môn và bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG                     

- Phòng GD&ĐT;                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TTCM, các đoàn thể, Y tế;             

Số lượt xem : 274

Các tin khác