Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:49 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019


KẾ HOẠCHTriển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số:  191 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 16 tháng10 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019

 
   

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-PGDĐT, ngày 19/3/2019 của phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019 trong ngành giáo dục ngành GD&ĐT quận Cẩm Lệ. Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo An toàn giao thông năm 2019 của nhà trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra tai nạn giao thông, không để xẩy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường, hướng tới sự ổn định trật tự an toàn chung cho toàn xã hội.

b) Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc thực hiện các nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông để mọi thành viên có ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông hoặc tham gia vào những hoạt động có liên quan đến giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện và hiệu quả.

e) Chủ đề năm 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

 2. Yêu cầu

a) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phải được thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

b) Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 10364/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về bảo đảm ATGT, thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” đến năm 2020; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

c) Các hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, sinh động, hiệu quả, chuyển tải được nội dung các tiêu chí văn hóa giao thông đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

g) Tăng cường việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quản lý điều hành tại các đơn vị, trường học.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT

a) Lãnh đạo nhà trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, UBND quận Cẩm Lệ và của ngành về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong các trường học.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo ATGT.

c) Tuyên truyền, vận động CB, GV, NV, HS tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

a) Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông trong trường học theo Kế hoạch 691/KH-PGDĐT ngày 13/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục ý thức chấp hành các quy định về ATGT, văn hóa giao thông trong trường học năm học 2018-2019. Đặc biệt là, xây dựng văn hóa giao thông cho toàn thể CB, GV, NV, HS, trọng tâm là bảo vệ an toàn cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông.

b) Chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

c) Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông. Có trách nhiệm phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực; tích cực đề xuất các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông.

d) Tuyên truyền, vận động CBGVNV, học sinh, Phụ huynh học sinh tự giác chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, các qui tắc giao thông đường bộ, các tiêu chí “Văn hóa giao thông”, tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt; tập trung tuyên truyền Chương trình “Thành phố 4 an” và chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

e) Không tham gia các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự, an toàn giao thông; không cổ vũ đua xe trái phép.

g) Đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, văn hóa giao thông trong trường học: Tiểu phẩm, thuyết trình, văn nghệ…

h) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tại các bản tin nhà trường về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, xây dựng chương trình “Thành phố 4 an”; biểu dương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường pháp luật trật tự an toàn giao thông.

l) Đẩy mạnh hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy định về TTATGT, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo qui định trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt, chào cờ.

m) Xây dựng các chương trình phát thanh, các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, các trò chơi, và các hoạt động ngoại khóa khác để tuyên truyền về tiêu chí giao thông đường bộ.

3. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT

a) Xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT năm 2019 để chỉ đạo công tác an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường.

b) Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT để xử lý các vi phạm. Theo dõi hệ thống camera giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm trật tự ATGT trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ; tăng cường xây dựng, lồng ghép các nội dung văn hóa giao thông đường bộ vào các môn học Giáo dục công dân, các môn học ngoại khóa cho học sinh; tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông và triển khai thực hiện theo chủ đề ATGT năm 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

2. Phân công nhiệm vụ

- Công đoàn: Tuyên truyền, vận động CBGVNV và gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, cùng với nhà trường thực hiện tốt văn hóa giao thông trường học.

- Chi đoàn phối hợp với Liên đội xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức  tuyên truyền sinh động, hiệu quả cho học sinh về công tác ATGT 2 lần/năm học ; có kế hoạch phân công đoàn viên giám sát việc chấp hành pháp luật về ATGT và quy định của nhà trường về việc ra về sau buổi học đối với học sinh.

- Liên đội: Phân công sao đỏ theo dõi việc chấp hành quy định của nhà trường về việc ra về sau buổi học của học sinh, nhận xét, đánh giá việc chấp hành của các lớp, báo với GVCN những trường hợp vi phạm.

- GVCN: Thường xuyên nhắc nhở học sinh không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo qui định trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt; nhác học sinh ra về đúng quy định: Đi bộ về cổng phụ, đi xe về cổng chính.

- Bảo vệ: Có mặt cùng đội sao đỏ, đoàn viên ổn định và đi vào nền nếp việc chấp hành quy định của nhà trường sau mỗi buổi học; mở cổng phụ trước, mở cổng chính sau; nhắc nhở phụ huynh dừng xe máy, ô tô chờ con trước cổng trường.

3. Chủ động phối hợp với Chính quyền, Công an địa phương để bảo đảm thật tốt công tác tuyên truyền về Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ tại khu vực cổng trường; đảm bảo không có hàng quán lấn chiếm khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

4. Báo cáo về Phòng GD&ĐT tình hình triển khai thực hiện công tác ATGT năm học 2018-2019 chính xác và đúng thời hạn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác An toàn giao thông năm 2019 của trường THCS Nguyễn Văn Linh./.

 

  Nơi nhận:

 - Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội;

 - Website của trường;     

 - Lưu: VT, NGLL.                                                                                  

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                          (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

                            Lê Thị Minh Mỹ                        

 

 

          

 

 

 

Số lượt xem : 311

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo về việc tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020 -2021
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019