Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:19 21/10/2019  

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020


KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020

UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGUYỄN VĂN LINH

         

Số: 171 /KH-TTHCSNVL

Cẩm Lệ,  ngày 30 tháng 9 năm 2019

                                     

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020

 
   

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 577/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ về kế hoạch triển khai Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) và người lao động (NLĐ) nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường và tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những mô hình, cách thức phù hợp để công tác GDPL đi vào nề nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả  chương trình “Thành phố 4 an”.

Biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức trong tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật trong thời gian tới hiệu quả, chất lượng.

          II. NỘI DUNG

1.     Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Phối hợp với Công đoàn triển khai các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, lồng ghép thực hiện QCDCCS vào các hoạt động giáo dục.

- nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, vai trò và trách nhiệm Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh….trong việc triển khai thực hiện QCDCCS.

- Thực hiện chức năng tham gia giám sát của CCVCNLĐ trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan; chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với CCVCNLĐ và các chế độ chính sách khác. Trong nhà trường.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QCDCCS

Tiếp tục quan triệt đến toàn thể CCVCNLĐ tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 khóa XII”về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị định số 04/2015/NĐ_CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện những quy định trong QCDCCS của trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin trên Website nhà trường về các chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật lien quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của CCVCNLĐ để CCVCNLĐ tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức, tự giác thực thi pháp luật; chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt, cách làm hay về thực hiện và xây dựng QCDCCS.

          3. Nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động trường học

          - Hiệu trưởng nâng cao trách nhiệm về thực hiện QCDCCS.

          - CCVCNLĐ chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của trường học; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế trường học; quy định quản lý quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với CCVCNLLĐ.

          - Khi giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan không được có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu.

- Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính.

- Phát huy sức mạnh tập thể, chú ý cac sổ chuyên môn; xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc co năng xuất, chất lương, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong nhà trường.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện QCDCCS trong hoạt động trường học.

- Thực hiện công khai, lấy ý kiến, giám sát và kiểm tra thực hiện các nội dung sau:

+ Nội dung công khai về tài chính

+ Thực hiện công khai về dự toán quyết toán các khoản thu- chi trong nhà trường

+ Thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ

+ Nội dung công khai về quản lý và sử dụng tài sản công

+ Tuyển dụng viên chức là hợp đồng viên chức

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Đề bạt, bổ nhiệm

+ Nâng bậc lương

+ Đánh giá CB-GV-NV

+ Khen thưởng, kỷ luật CB viên chức

+ Công tác tuyển sinh

+ Khen thưởng và kỷ luật HS

4. Xác định và triển khai thực hiện các quyền và quy định sau.

- Quyền khiếu nại, tố cáo của các thành viên, tổ chức:

- Trách nhiệm của nhà trường

- Trách nhiệm của người được giao tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

- Quy định với khách đến liên hệ công tác

- Quy định với CB-GV-NV

- Quy định với HS

- Quy định về thời gian làm việc hàng ngày, biên chế năm học, thời gian nghỉ theo quy định của Luật lao động, của ngành.

5. Tổ chức kiểm tra đánh giá , rút kinh nghiệm.

- Thực hiện những yêu cầu về trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện các nội dung: Kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng, các nội dung công khai, các quy định hoạt động trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt lồng ghép trong sơ kết học kì I, năm học.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019-2020  của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                    

- Các đoàn thể, tổ bộ môn;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu: VT, NGLL.                                                                                

 

 

                                                                                                           Lê Thị Minh Mỹ

 

Số lượt xem : 223

Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona
KẾ HOẠCHPhòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ
KẾ HOẠCH Đề án văn hóa công vụ trong ngành giáo dục Quận Cẩm Lệ
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM Năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác Chính trị tư tưởng; công tác học sinh; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
KẾ HOẠCH Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
Về việc tổ chức đấu giá dịch vụ Căn tin
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN
Công khai Thông tư 36 năm học 2018 - 2019
Thông báo mở cửa thư viện và khu chơi thể thao
Công khia TT 09 năm học 2017-2018!