Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Trọng thầy mới được làm thầy ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:53 21/03/2019  

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CĂN TIN

 Kính gửi:..................................................................................................................

Tên tôi là: ………………………………………sinh năm: ………........................

CMND số: ………… cấp ngày: …… tại: ………………………...........................

Điện thoại: …………………. Di động: …………………………..........................

Qua thông tin nội bộ mà trường THCS Nguyễn Văn Linh đã thông báo tổ chức đấu thầu căn, tôi đã tham khảo mặt bằng, khả năng khai thác căn tin trong nhà trường.

Nay tôi đăng ký với trường THCS Nguyễn Văn Linh để được tham gia đấu thầu dịch vụ căn tin trong nhà trường.

Tôi xin cam kết:

1. Chấp nhận tham gia đấu thầu với mức giá khởi điểm mà trường THCS Nguyễn Văn Linh đã thông báo.

2. Khi tham gia đấu giá, tôi đấu từ giá khởi điểm trở lên. Nếu trong quá trình tham gia đấu giá mà tôi có mức đấu thấp hơn giá khởi điểm hoặc có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá, thông đồng dìm giá gọi đấu giá, thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Nếu không trúng đấu giá, tôi xin nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức:

- Tiền mặt:

- Chuyển khoản:

               + Số Tài khoản:...........................................................................................

               + Tên người hưởng thụ: .............................................................................

               + Mở tại Ngân hàng:...................................................................................

 

                                                                                                                    ...................., ngày .... tháng ... năm 2019

                                                                                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA  ĐẤU GIÁ

                                                                                                                                         (Ký và ghi họ, tên)

Số lượt xem : 105